HIRYO brand story | english

Człowiek zszedł z góry, gdy nadszedł czas. Inne warunki i nowe okoliczności spowodowały zmiany w jego życiu. Wymusiły ciężką pracę, walkę i rywalizację. Codzienność trwała w zawieszeniu, a wolność wydawała się nierealna.

 Człowiek czuł w sobie coraz większą pustkę. Zastanawiał się nad sensem istnienia, jednak wszystko wydawało mu się pozbawione skutku i przyczyny. Nieustannie musiał rywalizować z innymi oraz stawiać czoła okolicznościom, na które nie miał wpływu, lecz jego starania wciąż prowadziły donikąd. Choć czasami wygrywał, nigdy nie zwyciężył. Czuł się coraz bardziej zmęczony i zrezygnowany.

 Pełen goryczy wyruszył na wyprawę, która miała całkowicie odmienić jego życie. Podróż okazała się być dłuższa, niż zamierzał. Błądził pośród nadziei, zuchwalstwa i marzeń. Nie brakowało mu odwagi, ale strach i ciemność towarzyszyły mu na każdym kroku.

 Oświecenie przyszło znikąd.

 Początkowo wznieciło niewielki płomień i uczucie ciepła, które narastało. Człowiek zaczął odczuwać, że następuje w nim nieodwracalna zmiana. Nie od razu zrozumiał, nie od razu znalazł odpowiedź, nie od razu dopatrzył się źródła.

HIRYO - brand story streetwear, urbanwear

 Płomień męczył go każdego dnia. Z początku ignorowany, a z czasem zwalczany, okazał się nie do ugaszenia, zaś im mocniej człowiek go lekceważył i próbował zdusić, tym bardziej czuł się nieszczęśliwy. Zdławienie nieznanego uczucia o niepewnym pochodzeniu wydawało się jedynym słusznym rozwiązaniem.

 A przecież płomień potrzebuje pracy serca, nie rozumu. Rozum nie zrozumie namiętności, ryzyka, pragnień. Nie wybierze drogi niepewnej, nieznanej i nieoświetlonej. Tylko płomień potrafi dać pewność siebie, siłę i żar. Rozświetli niewidoczną drogę, odnajdzie ukrytą ścieżkę.

 Gdy zmęczony myślami człowiek uciszył w końcu swój rozum, jego serce przemówiło: Z tym płomieniem nie wygrasz. Nie zignorujesz go, nie zapomnisz, nie ugasisz, a jeśli mu się poddasz – wyzwoli Cię. Rozpali. Da Ci wolność, energię i odwagę. I człowiek poddał się sercu. Ostatni raz poddał się czemukolwiek.

 Od tego momentu wszystko się zmieniło. Było inaczej, niż kiedykolwiek – oczy rozbłysły, krew w żyłach nabrała czerwieni i wzburzyła do działania. Wszelkie ograniczenia zniknęły z horyzontu, a w ich miejsce zaczęły rysować się niewidoczne do tej pory możliwości. Wreszcie przyszła radość z działania i duma z osiągnięć. Kreatywność zerwała łańcuchy. Płomień przerodził się w ogień i strawił schematy, rozbudził głód sukcesu, spełniania się i podejmowania wyzwań. Człowiek już nie musiał rywalizować – od teraz jedynie doskonalił siebie i swoje dzieła. W jego życiu pojawił się sens. Pasja.

 Serce przemówiło po raz drugi: Wykorzystaj ten ogień. Bez półśrodków, bez kompromisów, bez względu na cenę i na to, ile będziesz musiał poświęcić. Zrób ze swojego życia coś wartego opowieści.

 I zrobił. Zrobił mimo wszystko. Mimo trudu, wyrzeczeń, braku czasu i zasobów. Odcisków, bólu, łez i potu. Przeciwności nie zatrzymywały w drodze do celu, a niosły naukę i dodawały siły. Od tej pory z każdym dniem i każdym działaniem ogień w jego sercu był coraz gorętszy i coraz bardziej czerwony.

 Stał się  HIRYO


When was the time, a man came down from above. Other conditions and new circumstances changed his life. They made him work hard, fight and compete. Everyday life remains in suspension and the freedom seems unreal.

A man felt the emptiness. He was considering the meaning of existence but everything seemed to be without any effects and causes. He had to compete with others all the time and face the circumstances which he couldn’t impact and his efforts led to nowhere. Even though he was successful from time to time,  he never won. He was more and more tired and resigned.

Full of bitterness he went on a journey which was supposed to change his life completely. The journey turned out to be longer than he planned. He wandered among hope, impudence and dreams. He wasn’t short of courage but fear and darkness accompanied him on every step.

Enlightenment came from nowhere.

At the beginning it started a small flame and the feeling of warmth increased. The man started to feel  an irreversible change. Not immediately he understood, not immediately he found the answer, not immediately he detected the source.

HIRYO - brand story streetwear, urbanwear The flame has tortured him every day. Ignored at the beginning, fought down  with time, turned out to be hard to extinguish and the harder the man disregarded it and tried to smother it, the more unhappy he felt. Strangling with an unknown feeling of uncertain origin seemed to be the only right solution.

And the flame needs heart, not mind. A mind doesn’t understand a passion, a risk, a desire. Will not choose an uncertain, unknown and unlit way. Only a flame can give confidence, strength and heat. It will light up an invisible way and find a hidden path.

When the man tired of thoughts finally calmed down his mind, his heart said: You can’t fight this fire. You can’t ignore it, can’t forget it, can’t extinguish and if you give up – it will liberate you. It will enkindle. Will give you freedom, energy and courage. And the man abandoned himself to his heart. He surrendered to something for the last time.

From this moment everything has changed. It was different than ever – the eyes sparkled, blood in his veins became deep red and  it agitated him to act. Any restrictions disappeared from the horizon and their place were taken by invisible so far opportunities. The joy of the action and the  pride of the achievements finally arrived. The creativity broke the chains. The flame turned into the fire and consumed the schemes, awakened hunger for success, fulfillment and challenge. The man didn’t have to compete anymore – from now all he perfected himself as well as his work. His life became meaningful. With passion.

The heart said for the second time: Use this fire. Without any half measurers, any compromises, regardless the price and dedication. Change your life into a story.

And he did. He did after all. In spite of difficulty, sacrifice, lack of time and resources. In spite of footprints, pain and sweat. Adversities didn’t stop him in his way to achieve goal, but gave him a lesson and strengthen him. From now on each day and each action made the fire in his heart hotter and more red.

He became HIRYO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>